راهنمای ارسال مقالات

مقالات به دو صورت فارسی و انگلیسی قابل پذیرش است

راهنماي تدوين مقاله کامل فارسی

(عنوان در 1 يا 2 خط، فونت B Nazanin 18pt  پررنگ)

نام نویسنده یا نویسندگان به همراه شماره تماس و ایمیل درج شود.

چكيده (B Nazanin 14pt پررنگ)

هر مقاله بايد داراي يک چكيده 100 تا 250 کلمه­اي باشد که در يک پاراگراف تهيه گرديده، داراي حواشي 35 میلیمتری از لبه­ راست و چپ باشد. اين بخش بايد بصورت مستقل بيانگر موضوع، اهداف، روش تحقيق و خلاصه نتايج مقاله باشد، ولي يک مقدمه تلقي نمي­گردد. از اشاره به مراجع در اين قسمت بايد خودداري شود. فونت اين بخش از نوع (B Nazanin 11pt) مي­باشد. محل قرارگيري عنوان اين بخش در حدود 100 الي 120 میلیمتر از بالاي صفحه است.

 

واژه‌هاي كليدي: حداقل 4 و حداكثر 6 واژه كه با کاما از هم جدا شده باشند و در يك خط قرار گيرند. (B Nazanin 11pt)

 

 

1- مقدمه (B Nazanin 14pt پررنگ)

 

اين راهنما به منظور استفاده مولفين مقالات کامل براي نوشتن مقالات فارسي مطابق الگوي استاندارد و واحد اين كنفرانس تهيه شده است. رعايت اين ضوابط براي همه مولفين محترم اجباري است. بطور کلی هر مقاله شامل اين بخش‌ها می‌باشند: 1- عنوان مقاله 2- چکيده 3- واژه های کليدی 4- مقدمه 5- بدنه اصلی مقاله 6-نتايج و بحث 7-نتيجه‌گيری 8- تشکر و قدردانی (در صورت لزوم) 9- فهرست علائم (در صورت لزوم) 10- مراجع 11- پيوست در صورت نياز. برای نگارش مقالات ضروری است از نرم افزار Word   در محيط Windows  استفاده شود. كاغذ از نوع A4 تعريف مي‌گردد. از فونت (B Nazanin 12pt) و فاصله خطوط  single در تهيه متن اصلي مقاله استفاده گردد. در تمامي قسمت‌ها در صورت استفاده از كلمات لاتين، از فونت Times New Roman با يك اندازه كوچكتر از فونت فارسي آن قسمت، استفاده شود. متن مقاله بصورت تک ستوني و با حاشيه 35 میلیمتر از بالا و 25 میلیمتر از پايين، چپ و راست تهيه گردد. عنوان هر بخش با فونت (B Nazanin 14pt پررنگ)، با شماره بخش و با فاصله يك خط خالي از بخش قبلي نوشته شود. عنوان زيربخش‌ها با فونت (B Nazanin 12pt پررنگ) و به همان ترتيب نوشته شود. اولین خط همه پاراگراف‌ها 6 میلیمتر فرورفتگی داشته باشد. علايم نگارشي مانند نقطه، كاما و ... به نحو مناسبي مورد استفاده قرار گيرند. از فواصل كوتاه در موارد لازم مثل افعالي كه با «مي» شروع مي‌شوند، استفاده گردد تا مانع از جداشدگي احتمالي كلمه گردد.

2- ارسال مقالات

کليه مقالات کامل توسط داوران كنفرانس مورد ارزيابي قرار مي­گيرند. به اين منظور لازم است فايل مقاله، که مطابق با ضوابط اين راهنما تهيه شده است، با فرمت docx یا  docاز طريق ایمیل بهinfo@iaif.ir  و  info.iaif1001@gmail.com ارسال گردد. دبيرخانه از دريافت مقالاتي كه با اين فرمت تهيه نشده باشند، معذور است. از ارسال فايل با پسوندهاي ديگر نظير pdf جداً خودداري شود. تاکید می­گردد .

چگونگي پذيرش مقاله از طريق ایمیل انجمن قابل پيگيري مي­باشد. در صورت پذيرش با اصلاح، لازم است نویسندگان مقاله، اصلاحات خواسته شده داوران را در نسخه نهايي و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهايي را از طريق ایمیل ارسال نمايند.

3- حداكثر طول مقاله

حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کليه اجزاء آن نظير شکل‌ها و جداول مي­باشد، 40 صفحه است.

4- روابط، اشكال و جداول

 

4-1- اشكال و جداول

کليه اشکال و جداول بايد در داخل متن مقاله و در نزديكترين جاي ممكن از اولين طرح در متن قرار گيرند. قرارگيري اشكال و جداول در وسط سطرها خواهد بود. شکل‌ها بايد از کيفيت کافي برخوردار بوده و واضح و شفاف باشند. حروف، علائم و عناوين بايد به اندازه­اي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک باشند. اگر شكل به صورت نمودار مي‌باشد، ذكر كميت مربوط به هر محور و واحد آن در شكل الزامي است.

هر شکل و يا جدول داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنين هر شکل و جدول داراي عنوان مستقلي است که با فونت (B Nazanin 11pt پررنگ) در زير شکل و بالاي جدول نوشته مي‌شود. اگر شكل يا جدولي نتيجه تحقيق حاضر نبوده و از مرجع خاصي برداشت شده است، بايد مرجع در انتهاي عنوان آن شكل يا جدول ذكر شود. يک خط خالي در بالا و پايين هر شکل و يا جدول براي جدا كردن آن از متن الزامي است. به‌عنوان نمونه مي‌توان به جدول 1 و شکل 1 رجوع كرد.

جدول 1: نمونه يك جدول

رديف

عنوان

توضیحات

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

5- زیرنویس

      در صورت نياز به استفاده از زيرنويس، از فونت (B Nazanin 11pt) استفاده گردد.

6- نتيجه‌گيري

هر مقاله بايد با ارائه خلاصه‌اي از تحقيق به جمع­بندي نتايج ارائه شده در مقاله در قالب بخش نتيجه‌گيري در انتهاي متن مقاله بپردازد. پيشنهادهاي احتمالي نيز در اين بخش ارائه مي‌شود.

7- قدردانی

      درصورت لزوم، بخش کوتاه تقدير وتشکر می تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.

مراجع

بخش مراجع آخرين قسمت مقاله خواهد بود كه به آن شماره عنوان اختصاص داده نمي‌شود. مراجع در اين قسمت به ترتيبي كه در متن به آنها ارجاع داده شده است و شماره‌گذاري شده‌اند، ليست مي‌شوند. اشاره به هر مرجع در داخل متن بايد با ذكر شماره ترتيبي مستقل در داخل كروشه انجام يافته باشد. فونت مورد استفاده براي مراجع فارسي (B Nazanin 11pt) و براي مراجع انگليسي مثل ساير قسمت‌هاي مقاله با يك اندازه كمتر (Times New Roman 10pt) خواهد بود. مشخصات هر مرجع بايد به صورت كامل و استاندارد مطابق الگو و نمونه‌هاي زير ارائه شود.

1-کتاب

[6]  نام خانوادگی، نام نویسندگان یا نام موسسه ای که نقش نویسنده را دارد، عنوان کامل کتاب، ترجمه نام خانوادگی، نام مترجمان، شماره جلد، شماره ویرایش، محل نشد، نام نشر، تاریخ انتشار.


[1] J. K. Author, “Title of chapter in the book, ” in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country if not USA: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx

2- مقاله

[4]  نام خانوادگی، نام نویسندگان، "عنوان مقاله"، نام مجله یا کنفرانس، شماره دوره یا مجله، شماره صفحه ها، محل چاپ مجله یا برگزاریکنفران، تاریخ انتشار

[28] G. Liu, K. Y. Lee, and H. F. Jordan, "TDM and TWDM de Bruijn networks and shufflenets for optical communications," IEEE Trans. Comp., vol. 46, pp. 695-701, June 1997

3-پایان نامه

 [8] نام خانوادگی، نام نویسندگان، " عنوان پایان نامه"، درجه ای که پایان نامه برای دریافت آن نوشته شده است، نام دانشگاه، محل دانشگاه، تاریخ انتشار

4-سایت اینترنتی

[27] J. Geralds, "Sega Ends Production of Dreamcast," vnunet.com, para. 2, Jan. 31, 2001. [Online]. Available: http://nl1.vnunet.com/news/1116995. [Accessed: Sept. 12, 2004].

5-کتاب الکترونیکی

 [20] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 2nd ed. Reading, MA: Addison Wesley, 2003. [E-book] Available: Safari e-book.

 [8] بابایی، نشر الکترونیکی، ویراسته علی حسینی. تهران: مرکز اطلاعات علمی ایران، 1382.

 

پژوهشگران مقالات خود را به ایمیل  info@iaif.ir و info.iaif1001@gmail.com ارسال نمایند.

برای دریافت فایل نحوه نگارش مقاله اینجا کلیک نمایید.