شورای عالی همایش

 

دکتر علی صالح آبادی رئیس همایش

 

 

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

 

دبیر علمی همایش

دکتر سید علی حسینی دبیر اجرایی همایش