کمیته علمی همایش

دانشگاه

اساتید

شهید بهشتی

دکتر فدایی نژاد

تهران

دکتر راعی، دکتر شاپور محمدی

الزهرا (س)

دکتر سید علی حسینی،دکتر حسن قالیباف اصل، دکتر مهناز ملانظری، دکتر علی رحمانی، دکتر شهناز مشایخ، دکتر غلامرضا سلیمانی، دکتر محمدرضا رستمی

امام صادق (ع)

حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم، دکتر صالح آبادی ، دکتر عیوضلو،

دکتر حسن زاده دکتر توحیدی، دکتر طاهریانفر، دکتر قوام، دکتر طالبی

آزاد اسلامی

دکتر سعیدی، دکتر رهنمای رودپشتی، دکتر مستشار

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

دکتر حسین میثمی، دکتر وهاب قلیچ، دکتر رسول خوانساری

 

سایر

حجج اسلام آقا نظری،هادوی تهرانی،معصومی نیا، رضایی  

  دکتر میرجلیلی، دکتر خواجه نصیری، مجید پیره،دکتر مجتبی کاوند