تاریخ های مهم

- مهلت ارسال چکیده مقالات: 20 آبان ماه 1400


- مهلت ارسال مقاله کامل: 1 آذر ماه 1400

- همایش: 27 دی ماه 1400