محورهای همایش

 

 محور اصلی : رمز ارز‌ها؛تجربه جهانی، رویکرد اسلامی فرصت‌ها و چالش‌ها

 

  • فناوری  دفتر کل تو زیع شده؛ اینترنت ارزش و دفتر کل جهانی 

 

  • امکان سنجی ایجاد رمز ارز ملی

 

  • بررسی انواع رمز ارز ها از منظرفقهی، اقتصادی، حقوقی، مالی، حسابداری 

 

  • بررسی چگونگی مواجهه‌ی سایر کشور ‌ها با رمزارز ‌ها

 

  • حاکمیت شرکتی و حاکمیت شرعی در عصر دیجیتال

 

  • پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در آینه مالی اسلامی

 

  •   مالی اسلامی و کسب و کار‌های نوپا

 

  •   مالی اسلامی و دوران پسا کرونا (درس آموخته‌ها و بایسته‌های بازار پول، بازار سرمایه و صنعت بیمه در دوران پساکرونا)

 

  • ابزار سازی و نهاد سازی با رویکرد توسعه محصولات مالی اسلامی  درحوزه تامین مالی اجتماعی

 

  • اوراق بهادار اسلامی ارزی (صکوک بین‌المللی)