شورای سیاستگذاری همایش

 

 

•حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم

 

•دکتر علی صالح آبادی

 

•دکتر سید علی حسینی

 

•دکتر فریدون رهنمای رودپشتی

 

•دکتر ابوذر سروش