محل برگزاری

هفتمین همایش مالی اسلامی ایران در یکشنبه 27 دی ماه 1400  برگزار خواهد شد.