کمیته اجرایی همایش

 

دکتر سعید مستشار

 

آقای علی نقوی

 

آقای امیر یوسفی مقدم

 

آقای سجاد موحد

 

خانم ملیحه سلیمانی